Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny

Utworzono dnia 08.12.2020

Burmistrz Czchowa

Ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny – 1 etat

Stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Lepsze jutro” nr wniosku RPMP.09.01-12-0096/20

I. Wymagania niezbędne

1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie wyższe magisterskie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

4. co najmniej roczny staż pracy w wykonywaniu zadań pracownika socjalnego,

5. znajomość przepisów prawnych w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1282),

6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

1. cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy,

2. znajomość pakietu MS Office,

3. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań pracownika socjalnego należeć będzie m.in.:

- praca socjalna na rzecz uczestników projektu,

- zawieranie kontraktów socjalnych, - przygotowywanie zasiłków dla uczestników projektu,

- przygotowywanie wniosków o płatność i ich aktualizację,

- przygotowywanie projektu do kontroli i obecność podczas kontroli,

- przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych,

- negocjowanie terminów płatności z wykonawcami,

- przygotowanie dokumentacji do rekrutacji i indywidualnych diagnoz oraz odpowiedzialność za ich wyniki,

- przygotowanie dokumentacji do pomiaru rezultatów projektu oraz przeprowadzenie pomiaru,

- odpowiedzialność za osiągniecie wskaźników i rezultatów w projekcie,

- współpraca z kierownikiem projektu,

- nadzór nad dokumentacją projektu oraz nad jego prawidłową realizacją.  

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie MOPS w Czchowie oraz na terenie gminy Czchów,

– praca w wymiarze 1 etatu,

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,

– obsługa komputera,

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania MOPS Czchów.

V. Wymagane dokumenty:

1. CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

3. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,

5. kwestionariusz osobowy,

6. dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika socjalnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie reprezentowany przez Burmistrza Czchowa, z siedzibą w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1)”. Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-5 lub brak wymogu określonego w pkt. 6 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru. Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i sposób składania ofert: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie ” w siedzibie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2020 r. do godziny 14.00.

Burmistrz Czchowa zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 1 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.

                                                                                                                 Burmistrz Czchowa

                                                                                                                 mgr Marek Chudoba

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o naborze

Utworzono dnia 08.12.2020, 13:43

Oświadczenie

Utworzono dnia 08.12.2020, 13:45

Kwestionariusz

Utworzono dnia 08.12.2020, 13:44

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 08.12.2020, 13:43

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 175

W poprzednim miesiącu: 250

Wszystkich: 1076