Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Umowa o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 22/WP/2024/FS na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wartość finansowania  dla Gminy Czchów wynosi 371 841,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100 gr).

Całkowita wartość zadania wynosi 371 841,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100 gr).

Data podpisania umowy: 14 luty 2024 r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Progrmau są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz

  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Opracowanie: Marzena Potoczek 06.02.2024 r.

Wprowadzenie: Marzena Potoczek  06.02.2024 r.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny