Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

RZĄDOWY PROGRAM - POSIŁEK W DOMU I SZKOLE

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 26/OPS/D/2024 na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania własnego Gminy Czchów w 2024 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2. „Moduł dla osób dorosłych”.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2024 r.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 35 351,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2024 szacuje się na kwotę 44 188,75  zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 75/100).

Data podpisana umowy o dofinansowanie zadania: 26.01.2024 r.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

Opracowanie: Marzena Potoczek 25.01.2024 r.

Wprowadzenie: Marzena Potoczek  25.01.2024 r.

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny