Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

RODO klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, tel. 146 636565, e-mail: mops@czchow.pl. W przypadkach określonych przepisami prawa administratorami Państwa danych mogą być także inne podmioty.

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie jest P. Rafał Kopytko, tel. 146 621 718, e-mail: iod@czchow.pl, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

a). wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa,

b). wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

c). w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo dobrowolną i świadomą zgodę na takie przetwarzanie. W każdym momencie mogą Państwo taką zgodę wycofać, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy, zależy od konkretnego celu, w jakim dane zostały od Państwa zebrane, np. od rodzaju postępowania.

5. Państwa dane osobowe możemy także pozyskiwać/przekazywać od/do innych administratorów, jednak wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Takimi administratorami są np. inne organy i podmioty publiczne, sądy, policja, prokuratura. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa oraz wynikające z instrukcji kancelaryjnej.

7. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może być ograniczona przez przepisy prawa.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 3. Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny