Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Program Asystent Rodziny

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 26/AR/FP/2023 w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku.

W ramach programu zostaną dofinansowane:

  • do 80% kosztów dodatku do wynagrodzenia przyznanego asystentowi rodziny w wysokości do 2 000 zł, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku proporcjonalnie do wymiaru etatu,
  • do 80% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres listopad – grudzień 2023 r. na zatrudnienie asystentów rodziny poniesione od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 22 listopada 2023 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r., a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 2652,16 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 16/100), z tego:

  • 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  • 2 152,16 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 16/100) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę 18 989,64 zł (słownie: osiemnaście  tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć  złotych 64/100).

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny