Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

O instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie jest jednostką organizacyjną Gminy Czchów powołaną w celu realizacji zadań ustawowych zleconych gminie i zadań własnych gminy określonych w ustawach, a zwłaszcza w ustawie o pomocy społecznej Uchwałą NR XV/64/90 Gminnej Rady Narodowejw Czchowie z dnia 24 kwietnia 1990 r.w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedmiotem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wykonuje zadania w oparciu o: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych jak również Rozporządzeń a także Uchwał Rady Miejskiej w Czchowie. Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należą: analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny