Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust.1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m2 ,dla 1 osoby, 40m, dla 2 osób, 45m2 , dla 3 osób, 55m2 , dla 4 osób, 65m2 – dla 5 osób, 70m2 .

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po zgromadzeniu pełnej dokumentacji i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Deklaracja o wysokości dochodów.

Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu brutto rodziny z trzech miesięcy poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o pomoc (za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już wliczone do kosztów uzyskania przychodu).

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien ponadto złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Podstawa prawna: Art.2, art.3 art.5, art.6, art.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U.2019, poz. 2133) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001. w sprawie dodatków mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 do dnia 30 kwietnia 2017  wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego: 

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,29 zł/miesiąc; 
2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc; 
3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/miesiąc.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny