Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 522/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego.

Przyznana dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2023 r. wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 7 544,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę 16 309,94 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziewięć złotych 94/100).

Umowa nr 522/OPS/2023 została podpisana w dniu 20.11.2023 r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny