Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Projekt LEPSZE JUTRO

 

 

 

Informujemy, że Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób,
w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym
i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności
i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 33 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci szeroką paletą narzędzi aktywizujących, między innymi: indywidualną diagnozą przeprowadzoną przez psychologa oraz doradcę zawodowego, pracą socjalną, usługą reintegracji zawodowej obejmującej szereg szkoleń i kursów dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, aktywną integracja o charakterze społecznym, treningiem umiejętności i postaw życiowych, wsparciem finansowym w postaci zasiłku celowego i stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowym.

Rekrutacja do projektu odbywa się etapami:

01.01.2021-31.01.2021 – I nabór 15 osób

01.01.2022-31.01.2022 – II nabór 15 osób

01.12.2022-31.12.2022 – III nabór 3 osoby

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz niezbędne dokumenty dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie dostępne są w Biurze projektu znajdujacego się w Urzędzie Miejski w Czchowie ul. Rynek 12 oraz  na stronie internetowej https://czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro

Informacje można uzyskać również telefonicznie 14 66 36 565, mailowo lepszejutro@czchow.pl oraz podczas dyżuru koordynatora projektu/pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie (miesjce dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami)  w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00-15:00


 

Całkowita wartość projektu 518 538,50 zł. z której 84,83% tj .439 888,50 kosztów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a pozostałe 15,17% o wartości tj. 78 650,00zł stanowi wkład własny Gminy Czchów.

 

Projekt “LEPSZE JUTRO” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

AKTUALNOŚCI:

REKRUTACJA

Utworzono dnia 27.12.2022

Wakacyjne kwalifikacje

Utworzono dnia 23.09.2022

Wakacyjne kwalifikacje

      Po zakończonych w drugim kwartale roku treningach skupiających się na rozwoju kompetencji miękkich uczestników projektu nadszedł czas na rozwój zawodowy poprzez kursy zawodowe. Pomimo okresu wakacyjnego nasi uczestniczy podjęli trud odbycia kursów zawodowych.

     We wcześniejszym artykule wspomniałam o rozpoczęciu kursów prawa jazdy kat B. Kursy dobiegły końca, a uczestnicy zmagają się z egzaminami teoretycznymi oraz praktycznymi. Z niecierpliwością wyczekujemy pozytywnych wyników egzaminów. Pani Anna oraz Beata, które rozpoczęły trwający 42 godziny kurs administracyjno biurowy zakończyły go z sukcesem. Nabyły nowych umiejętności w zakresie: zadań i obowiązków pracownika administracyjno-biurowego, obiegu dokumentów w biurze i ich archiwizacji . Zapoznały się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych, elementami zarządzania dokumentacją, systemem kancelaryjnym. Szkolenia prowadzone były z wykorzystaniem pracy na komputerze i programach Microsoft Word i Microsoft Excel. Warto wspomnieć, iż kurs ten przyczynił się do rozpoczęcia stażu zawodowego. Pani Anna po uzyskaniu kwalifikacji z początkiem sierpnia rozpoczęła staż zawodowy na stanowisku pomocy biurowej. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki odbyciu stażu jest bardzo ważne i znaczące dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Co ważne trzy miesięczny staż, którego podjęła się uczestniczka obliguje pracodawcę do zatrudnienia stażysty po jego zakończeniu.

   Pełna uznania jestem dla Pań, które odbyły kurs opiekuna osób zależnych. Zawód ten jest bardzo wymagający zarówno emocjonalnie jak i fizycznie. Kurs zapewnia w pełni profesjonalne przygotowanie do pracy opiekuna osób starszych, zarówno poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Kurs trwał 48 godzin i realizowany był w pobliskiej prywatnej placówce świadczącej usługi w tym zakresie.

  Żeby niebyło zbyt poważnie i rozważnie to pochwalę w tym miejscu obie Panie Katarzynę i Annę, uczestniczki kursów Kucharz małej gastronomii oraz Mistrz kuchni. Kursy zostały zorganizowane w jednym z Nowosądeckich hoteli z bardzo dobrze wyposażonym zapleczem gastronomicznym. Panie z wielkim zaangażowaniem i chęcią uczestniczyły w kursie, a co więcej wykorzystywały przychylność prowadzącego i skrupulatnie notowały nowe przepisy. Ponadto uczestniczki nabyły nowych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń kuchennych, bezpieczeństwa i higieny pracy w kuchni, prawidłowego postępowania z żywnością i produktami spożywczymi, sporządzania i ekspozycji potraw. Zrobiło się apetycznie a będzie słodko za sprawą kolejnej uczestniczki Pani Moniki, która odbyła kurs Dekoratora ciast i tortów. Kurs odbył się w jeden z Brzeskich cukierni, a uczestniczka poznała, że tak powiem od kuchni jak wygląda etap przygotowywania ciast, ich przekładania oraz co najbardziej dla niej istotne dekorowania. Pod okiem doświadczonych pracownic cukierni sama przygotowywała dekoracje i zdobiła za pomocą różnych technik i możliwości ciasta i torty. Efekty które mogłam podziwiać były zachwycające.

Uczestnicy projektu, którzy byli zainteresowani skorzystali z pomocy przy opracowaniu bądź aktualizacji CV co bardzo mnie cieszy i świadczy o tym, że chcą się dalej rozwijać zawodowo poprzez aktywne poszukiwanie pracy.

Osobom, które ukończyły kursy składam gratulację i życzę dalszego rozwoju zawodowego oraz wykorzystania nowych możliwości.

Z kolei dla osób zastawiających się nad udziałem w projekcie przypominam o możliwości kontaktu z koordynatorem projektu w Biurze projektowym w Urzędzie Miejskim
w Czchowie ul. Rynek 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 12-15, telefonicznie 14 66 36 565 bądź e-mailem  lepszejuro@czchow.pl.

Kolejna rekrutacja uczestników do projektu zgodnie z regulaminem już w grudniu 2022r.

Koordynator projektu Lidia Urbańska

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej działa na rzecz uczestników projektu Lepsze Jutro

Utworzono dnia 18.07.2022

     Partner projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej przygotował dla uczestników projektu swój panel zadaniowy. I tak oto początkiem czerwca uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z dietetykiem klinicznym. Pani dietetyk przedstawiła podstawowe zasady dobierania produktów żywieniowych, zwróciła uwagę na jakoś i kaloryczność posiłków, które spożywamy każdego dnia. Każdy z uczestników został wyposażony w materiały edukacyjne, które zostały szczegółowo omówione. Dietetyk chętnie i wyczerpująco odpowiadał na pytania uczestników, których okazało się być bardzo dużo i wynikały z dużej świadomości uczestników co do tematu zdrowego odżywiania. Dodatkowo zostały omówione zasady racjonalnego gospodarowania budżetem domowym przez pracownika socjalnego. Połączenie planowania posiłków z gotową listą zakupów może naprawdę przynieść bardzo dużo korzyści finansowych poprzez zakup odpowiednio dobranych produktów oraz zniwelować marnowanie pożywienia. Na zakończenie prelekcji każdy uczestnik mógł skorzystać z analizatora składu masy ciała, który zbadał masę ciała, mięśni szkieletowych oraz tkanki tłuszczowej, a także dane dotyczące zawartości wody w organizmie. Uczestnicy chętnie skorzystali z takiej możliwości i omówili swoje wyniki z dietetykiem.

Kolejnym elementem wsparcia uczestników również przygotowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej był trening komunikacji interpersonalnej. Podczas trwającego sześć godzin szkoleniowych treningu uczestnicy pogłębili swoje umiejętności budowania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Ponadto trening miał za zadanie rozwijanie empatii i umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji i potrzeb. Uwieńczeniem zadań realizowanych przez SPZC oraz podsumowaniem rozwoju osobistego uczestników projektu był wyjazd szkoleniowy. W tym roku uczestnicy wraz z rodzinami zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. Od 1978 roku Kopalnia Soli w Wieliczce widnieje na światowej liście dziedzictwa kulturowego UNESCO pod oficjalną nazwą ‘Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni’. Jest to również jedna z najstarszych kopalni soli na świecie. Trasa turystyczna wynosi 3.5 km długości i obejmuje 20 komór, 800 schodów i schodzi do trzeciego poziomu kopalni – na głębo-kość 135 m pod ziemią. Najgłębszy poziom położony jest 327 metrów pod ziemią. W podziemiach Kopalni soli utworzono Muzeum Żup Krakowskich. Znajduje się ono na III poziomie o głębokości 135 metrów. Eksponaty przedstawiają różne urządzenia i narzędzia, które służyły do wydobywania soli w kopalni. Dodatkowo znajduje się tu wiele dokumentów i zdjęć, które opowiadają o losach tej kopalni. Długiej podziemnej wędrówce towarzyszył nam przewodnik, który opowiadał historię tego niezwykłego zabytku oprowadzając nas po poszczególnych komorach i korytarzach min. siedzibie Skarbnika, Komorze Mikołaja Kopernika, Pochylni Prinzingera, Podszybiu Kunegundy, Komorze Kazimierza III Wielkiego, Komora Józefa Piłsudskiego oraz Kaplicy. Po czasie aktywnym przy-szedł i czas na odpoczynek, który zorganizowany był w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bor-ku. Uczestnicy posilili się smakołykami z grilla, sałatkami oraz napojami i mogli rozkoszować się czasem wolnym w tym atrakcyjnym, szczególnie dla dzieci miejscu. Podczas całego wyjazdu uczestnikom projektu towarzyszył trener, który motywował do rozwijania nabytych podczas wcze-śniejszych treningów umiejętności oraz inicjował odpowiednie sytuacje sprzyjające rozwojowi kom-petencji społecznych.

Od miesiąca czerwca ruszyły również długo wyczekiwane przez uczestników kursy zawo-dowe. Czworo uczestników projektu czynnie uczestniczy w kursie prawa jazdy kat. B. Dwie uczestniczki rozpoczęły w połowie lipca kurs administracyjno-biurowy z obsługą komputera.

Przypominam o możliwości kontaktu w sprawie udziału w projekcie z koordynatorem  podczas dyżuru w Biurze projektu znajdującym sie w Urzedzie Miejskim w Czchowie ul. Rynek 12, tel.14 66 36 565, e-mail lepszejuro@czchow.pl.

Kolejna rekrutacja uczestników do projektu już w grudniu 2022r.

Koordynator projektu

Lidia Urbańska

czytaj dalej na temat: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej działa na rzecz uczestników projektu Lepsze Jutro

Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

Utworzono dnia 28.04.2022

Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

    W miesiącu lutym każdy uczestnik projektu odbył spotkanie z doradcą zawodowym oraz psychologiem celem opracowania dla niego Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Z końcem lutego udało się pozyskać kompleksowo opracowane plany działania dla każdego z uczestników w związku z czym mogliśmy przystąpić do pierwszych działań mających na celu rozwój osobisty naszych uczestników i poprawę ich sytuacji w sferze społecznej.

    Wiele osób zastanawia się, co to są kompetencje społeczne. Najprościej rzecz ujmując, kompetencje społeczne to umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie pracować w grupach, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi lub po prostu zaadaptować się do środowiska, w którym żyjemy. Kompetencje społeczne rozumiane są niekiedy jako umiejętności interpersonalne, czyli zdolność radzenia sobie ze stresem, bycia asertywnym, pewnym siebie. Warunkują je czynniki takie jak: cechy osobowości, temperament, inteligencja ogólna, emocjonalna i społeczna. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że są to jakieś szczególne umiejętności, bo traktujemy je jak zwykłą część życia codziennego. Uczestnicy projektu podczas odbytych warsztatów mogli się przekonać jak ważną rolę w naszym życiu odbywają właśnie umiejętności społeczne i jak wielki wpływ na codzienne życie ma ich umiejętne wykorzystanie. Treningi dla naszych uczestników poprowadził wykwalifikowany trener/coach Pan Przemysław Sroka. Z wielkim sukcesem i zaangażowaniem poprowadził treningi z zakresu samooceny i budowania poczucia własnej wartości, asertywności, autoprezentacji i autorozwoju. Uczestnicy podczas trwających po 6 godzin szkoleniowych warsztatów zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagłębili się w tematykę prowadzonych zajęć. Aktywne uczestnictwo w zajęciach dało możliwość bezpośredniego wdrożenia nowo nabytych informacji do codziennego życia. Uczestnikom treningów bardzo dziękuję za czynny udział w warsztatatch, trenerowi Przemysławowi Sroce gratuluję efektów przeprowadzonych warsztatów, które widoczne były już po każdym spotkaniu. Dla mnie największą satysfakcją z dotychczasowej pracy z uczestnikami jest fakt, iż nawiązują nowe kontakty, rozwijają się społecznie oraz emocjonalnie i współpracują z pracownikami socjalnymi.

    Już niebawem dla osób, które w swej ścieżce reintegracji mają kursy zawodowe zostaną one uruchomione. W miesiącu kwietnie pomyślnie został zakończony konkurs na realizacje zadania publicznego w tym zakresie oraz podpisaną umowę z wykonawcą.

   Zachęcam do śledzenia wydarzeń i relacji z działań w ramach projektu „Lepsze Jutro”na stronach Czasu Czchowa oraz na stornie internetowej www.czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu:Urząd Miejski w Czchowie ul. Rynek 12, 32-860 Czchów oraz pod numerem telefonu (14) 66 365 65

Koordynator projektu

Lidia Urbańska

czytaj dalej na temat: Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

REKRUTACJA

Utworzono dnia 29.12.2021

Koniec i początek

Utworzono dnia 09.12.2021

Koniec i początek w projekcie Lepsze Jutro

    Wraz z końcem roku kalendarzowego działania zaplanowane na ten rok w projekcie również dobiegają końca. Pomimo trwającej pandemii udało się nam z sukcesem ukończyć wszystkie kursy zawodowe, udzielić uczestnikom wsparcia społecznego oraz profesjonalnej pracy socjalnej. Końcowi dobiegł również termin na jaki została zawarta umowa na realizację zadania publicznego podpisana z Fundacją Stałego Rozwoju z siedzibą w Nowym Sączu na świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Ostatni uczestniczy zakończyli kursy: języka angielskiego, stylizacji paznokci, prawa jazdy oraz magazyniera z obsługa wózka widłowego. W wymiarze społecznym uczestnicy projektu uczestniczyli w treningach umiejętności i kompetencji społecznych w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej prowadzonej przez wykwalifikowanego trenera. Zadbaliśmy też o aspekt zdrowotny uczestników poprzez warsztaty dietetyczne poprowadzone przez dyplomowanego dietetyka. Podczas całego uczestnictwa w projekcie każdy z uczestników objęty był pracą socjalną świadczoną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W obszarze zawodowym wszyscy uczestnicy u których zdiagnozowano potrzebę rozwoju zawodowego ukończyli kursy z wynikiem pozytywnym, czego po raz kolejny bardzo serdecznie gratuluję. Warto przypomnieć kierunki rozwoju zawodowego uczestników, gdyż wachlarz jaki skomponowali swoimi potrzebami był naprawdę imponujący: język angielski z certyfikatem, magazynier z obsługą wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, stylista paznokci metodą żelową, podolog, makijaż permanentny, kurs administracyjno-biurowy, opiekun osób starszych, wykwalifikowana pomoc kuchenna, obsługa kasy fiskalnej. Organizacja kursów została powierzona Fundacji Stałego Rozwoju zgodnie z przywołaną wyżej umową. Rozwój zawodowy uczestników projektu nie zakończył się jednak tylko na ukończeniu kursu. Dla jednej z uczestniczek w ramach działań projektu został zorganizowany i sfinansowany trzy miesięczny staż zawodowy oraz gwarancję zatrudnienia po jego zakończeniu. Ponadto, aż pięć osób, które zgłaszając się do projektu były osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi są obecnie osobami pracującymi. Do tych osób kieruję szczególne słowa uznania za podjęcie znaczących dla nich decyzji zawodowych. Niejednokrotnie droga powrotna czy początkująca na rynku pracy bywa trudna i wymaga wszelakiego rodzaju wsparcia, determinacji, motywacji i przede wszystkim chęci. Mam nadzieje, że działania podejmowane w projekcie w tym zakresie przyczyniły się do tych zmian oraz przyniosą kolejne zadowalające efekty w przyszłości. Tak wysoki wynik pozytywnej ewaluacji u uczestników projektu dowodzi zasadności oraz potrzebie działań aktywizujących wśród społeczności lokalnej i mam nadzieję zachęci kolejne osoby do wzięcia udziału w następnej rekrutacji, która odbędzie się w styczniu 2022r.

    Podsumowując pierwszy rok trwania projektu chcę złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim Panu Burmistrzowi Czchowa Markowi Chudobie za możliwość realizacji projektu na terenie naszej Gminy, Sekretarzowi za cichy patronat, pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego z których pomocy niejednokrotnie korzystałam oraz dla osób bezpośrednio zaangażowanych w działania projektu za ich pracę oraz zaangażowanie: Kierownikowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, Pani Prezes i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czchowie.

   Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszam do kontaktu z koordynatorem projektu/pracownikiem socjalnym w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr. 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 12-15. Kolejna rekrutacja uczestników do projektu rusza już w styczniu 2022r. tel.14 66 36 565, e-mail lepszejutro@czchow.pl.

Koordynator projektu

Lidia Urbańska

czytaj dalej na temat: Koniec i początek

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

Utworzono dnia 06.04.2021, 13:49

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny