Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Projekt LEPSZE JUTRO

 

 

 

Informujemy, że Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób,
w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym
i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności
i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 33 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci szeroką paletą narzędzi aktywizujących, między innymi: indywidualną diagnozą przeprowadzoną przez psychologa oraz doradcę zawodowego, pracą socjalną, usługą reintegracji zawodowej obejmującej szereg szkoleń i kursów dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, aktywną integracja o charakterze społecznym, treningiem umiejętności i postaw życiowych, wsparciem finansowym w postaci zasiłku celowego i stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowym.

Rekrutacja do projektu odbywa się etapami:

01.01.2021-31.01.2021 – I nabór 15 osób

01.01.2022-31.01.2022 – II nabór 15 osób

01.12.2022-31.12.2022 – III nabór 3 osoby

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz niezbędne dokumenty dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów w godzinach urzędowania 7:30-15:30 oraz na stronie internetowej https://czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro

Informacje można uzyskać również telefonicznie 14 66 36 565, mailowo lepszejutro@czchow.pl oraz podczas dyżuru koordynatora projektu/pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie (miesjce dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami) pokój nr 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00-15:00


 

Całkowita wartość projektu 518 538,50 zł. z której 84,83% tj .439 888,50 kosztów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a pozostałe 15,17% o wartości tj. 78 650,00zł stanowi wkład własny Gminy Czchów.

 

Projekt “LEPSZE JUTRO” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

AKTUALNOŚCI:

Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

Utworzono dnia 28.04.2022

Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

    W miesiącu lutym każdy uczestnik projektu odbył spotkanie z doradcą zawodowym oraz psychologiem celem opracowania dla niego Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Z końcem lutego udało się pozyskać kompleksowo opracowane plany działania dla każdego z uczestników w związku z czym mogliśmy przystąpić do pierwszych działań mających na celu rozwój osobisty naszych uczestników i poprawę ich sytuacji w sferze społecznej.

    Wiele osób zastanawia się, co to są kompetencje społeczne. Najprościej rzecz ujmując, kompetencje społeczne to umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie pracować w grupach, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi lub po prostu zaadaptować się do środowiska, w którym żyjemy. Kompetencje społeczne rozumiane są niekiedy jako umiejętności interpersonalne, czyli zdolność radzenia sobie ze stresem, bycia asertywnym, pewnym siebie. Warunkują je czynniki takie jak: cechy osobowości, temperament, inteligencja ogólna, emocjonalna i społeczna. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że są to jakieś szczególne umiejętności, bo traktujemy je jak zwykłą część życia codziennego. Uczestnicy projektu podczas odbytych warsztatów mogli się przekonać jak ważną rolę w naszym życiu odbywają właśnie umiejętności społeczne i jak wielki wpływ na codzienne życie ma ich umiejętne wykorzystanie. Treningi dla naszych uczestników poprowadził wykwalifikowany trener/coach Pan Przemysław Sroka. Z wielkim sukcesem i zaangażowaniem poprowadził treningi z zakresu samooceny i budowania poczucia własnej wartości, asertywności, autoprezentacji i autorozwoju. Uczestnicy podczas trwających po 6 godzin szkoleniowych warsztatów zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagłębili się w tematykę prowadzonych zajęć. Aktywne uczestnictwo w zajęciach dało możliwość bezpośredniego wdrożenia nowo nabytych informacji do codziennego życia. Uczestnikom treningów bardzo dziękuję za czynny udział w warsztatatch, trenerowi Przemysławowi Sroce gratuluję efektów przeprowadzonych warsztatów, które widoczne były już po każdym spotkaniu. Dla mnie największą satysfakcją z dotychczasowej pracy z uczestnikami jest fakt, iż nawiązują nowe kontakty, rozwijają się społecznie oraz emocjonalnie i współpracują z pracownikami socjalnymi.

    Już niebawem dla osób, które w swej ścieżce reintegracji mają kursy zawodowe zostaną one uruchomione. W miesiącu kwietnie pomyślnie został zakończony konkurs na realizacje zadania publicznego w tym zakresie oraz podpisaną umowę z wykonawcą.

    Zachęcam do śledzenia wydarzeń i relacji z działań w ramach projektu „Lepsze Jutro”na stronach Czasu Czchowa oraz na stornie internetowej www.czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu: siedziba MOPS Czchów, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów oraz pod numerem telefonu (14) 66 365 65

Koordynator projektu

Lidia Urbańska

czytaj dalej na temat: Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

REKRUTACJA

Utworzono dnia 29.12.2021

Koniec i początek

Utworzono dnia 09.12.2021

Koniec i początek w projekcie Lepsze Jutro

    Wraz z końcem roku kalendarzowego działania zaplanowane na ten rok w projekcie również dobiegają końca. Pomimo trwającej pandemii udało się nam z sukcesem ukończyć wszystkie kursy zawodowe, udzielić uczestnikom wsparcia społecznego oraz profesjonalnej pracy socjalnej. Końcowi dobiegł również termin na jaki została zawarta umowa na realizację zadania publicznego podpisana z Fundacją Stałego Rozwoju z siedzibą w Nowym Sączu na świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Ostatni uczestniczy zakończyli kursy: języka angielskiego, stylizacji paznokci, prawa jazdy oraz magazyniera z obsługa wózka widłowego. W wymiarze społecznym uczestnicy projektu uczestniczyli w treningach umiejętności i kompetencji społecznych w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej prowadzonej przez wykwalifikowanego trenera. Zadbaliśmy też o aspekt zdrowotny uczestników poprzez warsztaty dietetyczne poprowadzone przez dyplomowanego dietetyka. Podczas całego uczestnictwa w projekcie każdy z uczestników objęty był pracą socjalną świadczoną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W obszarze zawodowym wszyscy uczestnicy u których zdiagnozowano potrzebę rozwoju zawodowego ukończyli kursy z wynikiem pozytywnym, czego po raz kolejny bardzo serdecznie gratuluję. Warto przypomnieć kierunki rozwoju zawodowego uczestników, gdyż wachlarz jaki skomponowali swoimi potrzebami był naprawdę imponujący: język angielski z certyfikatem, magazynier z obsługą wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, stylista paznokci metodą żelową, podolog, makijaż permanentny, kurs administracyjno-biurowy, opiekun osób starszych, wykwalifikowana pomoc kuchenna, obsługa kasy fiskalnej. Organizacja kursów została powierzona Fundacji Stałego Rozwoju zgodnie z przywołaną wyżej umową. Rozwój zawodowy uczestników projektu nie zakończył się jednak tylko na ukończeniu kursu. Dla jednej z uczestniczek w ramach działań projektu został zorganizowany i sfinansowany trzy miesięczny staż zawodowy oraz gwarancję zatrudnienia po jego zakończeniu. Ponadto, aż pięć osób, które zgłaszając się do projektu były osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi są obecnie osobami pracującymi. Do tych osób kieruję szczególne słowa uznania za podjęcie znaczących dla nich decyzji zawodowych. Niejednokrotnie droga powrotna czy początkująca na rynku pracy bywa trudna i wymaga wszelakiego rodzaju wsparcia, determinacji, motywacji i przede wszystkim chęci. Mam nadzieje, że działania podejmowane w projekcie w tym zakresie przyczyniły się do tych zmian oraz przyniosą kolejne zadowalające efekty w przyszłości. Tak wysoki wynik pozytywnej ewaluacji u uczestników projektu dowodzi zasadności oraz potrzebie działań aktywizujących wśród społeczności lokalnej i mam nadzieję zachęci kolejne osoby do wzięcia udziału w następnej rekrutacji, która odbędzie się w styczniu 2022r.

    Podsumowując pierwszy rok trwania projektu chcę złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim Panu Burmistrzowi Czchowa Markowi Chudobie za możliwość realizacji projektu na terenie naszej Gminy, Sekretarzowi za cichy patronat, pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego z których pomocy niejednokrotnie korzystałam oraz dla osób bezpośrednio zaangażowanych w działania projektu za ich pracę oraz zaangażowanie: Kierownikowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, Pani Prezes i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czchowie.

    Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Po-mocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1, tel.14 66 36 565, e-mail lepszejutro@czchow.pl. oraz na dyżur pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr. 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 12-15. Kolejna rekrutacja uczestników do projektu rusza już w styczniu 2022r. Koordynator projektu Lidia Urbańska

czytaj dalej na temat: Koniec i początek

Kursy, szkolenia i czas ważenia...w projekcie Lepsze Jutro

Utworzono dnia 17.09.2021

Aktualności projekt Lepsze Jutro

Utworzono dnia 10.08.2021

     Okres wakacyjnego wypoczynku w pełni, a w projekcie bardzo dużo się dzieje. Na szczęście możemy bez ograniczeń i z sukcesem podejmować się kolejnych działań zaplanowanych w projekcie. Obecnie prym w działaniach wiedzie partner projektu”Lepsze Jutro” Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, które jako aktywnie działająca organizacja, opierająca się przede wszystkim na społecznej pracy jego członków angażuje się w działalność charytatywną, społeczną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego i jego integracji.

     W ramach swoich działań zaplanowanych w projekcie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej zorganizowało dla uczestników projektu grupowy trening komunikacji interpersonalnych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poznali i analizowali kluczowe bariery komunikacyjne. Zajęcia skupiły się również na emocjach w kontekście komunikacji interpersonalnej oraz na skutecznych sposobach rozpoczynania rozmowy z „obcą osobą”. Przeprowadzenie treningu było wstępem do kolejnego ważnego i długo wyczekiwanego dla uczestników wydarzenia, a mianowicie wycieczki. Zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami uczestników w wyjeździe uczestniczyli również członkowie rodzin. I tak oto 22.07.2021r. wyruszyliśmy na zaplanowany całodzienny wyjazd. Swoją przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce czyli Zamku w Nowym Wiśniczu. Warto wspomnieć, że Zamek w Nowym Wiśniczu jest największym po Wawelu zamkiem w Małopolsce. Ciekawostki i historię zamku poznawaliśmy pod opieką przewodnika Oddalając się nieznacznie od pięknego Nowego Wiśnicza wyruszyliśmy do Kopalni Soli w Bochni, aby w unikatowym podziemnym labiryncie solnych korytarzy odkryć wiele niespodzianek. Już sam zjazd do Kopalni był wielkim przeżyciem. Do podziemnego miasta zjeżdża się prawdziwą windą górniczą, a następnie wyruszając na podziemną trasą czekała nas przejażdżka górniczą kolejką. Zarówno nietypowa winda jak i kolejka dostarczyły wiele radości nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Podziemna trasa turystyczna pozwoliła nam zobaczyć komory solne, narzędzia górnicze, figury solne, kaplice, podziemną ekspozycje multimedialną -której z zaciekawieniem przyglądali się zarówno dorośli jak i dzieci, a to wszystko pod przewodnictwem górnika, który oprowadzając nas opowiadał historię tego wspaniałego miejsca. W końcu po aktywnym zwiedzaniu nadszedł czas na wypoczynek i relaks. Zakończenie naszej wyprawy miało miejsce w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. Tu czekały na nas gry i zabawy grupowe, atrakcje dla dzieci oraz grill z pieczeniem kiełbasek. Podczas wyjazdu uczestnikom projektu towarzyszył trener umiejętności społecznych, który dbał o budowanie umiejętności współpracy w grupie w oparciu o poznane podczas treningu stacjonarnego narzędzia, rozwój nabytych umiejętności i kompetencji emocjonalno-społecznych. Już niebawem kolejna relacja z działań w ramach projektu „Lepsze Jutro”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

    Zachęcam do śledzenia tego co dzieje się w projekcie poprzez stronę internetową www.czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro oraz konta Facebook Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu: siedziba MOPS Czchów, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów oraz pod numerem telefonu (14) 66 365 65

 

Koordynator projektu Lidia Urbańska

czytaj dalej na temat: Aktualności projekt Lepsze Jutro

Czy to już ....Lepsze Jutro?!

Utworzono dnia 24.06.2021

Lepsze Jutro nastąpiło już u paru osób. W miesiącu maju zaczęły się długo wyczekiwane kursy zawodowe dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lepsze Jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie oraz partnera projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Kursy zostały dostosowane indywidualnie do potrzeb i predyspozycji uczestników podczas Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.

     Pierwszym z rozpoczętych i zakończonych sukcesem kursów w ramach projektu był kurs podologa. Może nie każdy spotkał się z taką specjalizacją, więc trochę przedstawię czym zajmuje się podolog. Podolog jest specjalistą z zakresu leczenia chorób stóp specjalizującym się w leczeniu zmian skórnych oraz płytki paznokciowej na stopach. W ramach kursu uczestniczka poznała podstawy i techniki pielęgnacji stóp i paznokci. Uczestniczka zapoznała się z teorią dotyczącą prawidłowego dbania o stopy jak również mogła w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę poprzez wykonywanie zabiegów. Z usług podologa korzystają osoby cierpiące na takie schorzenia jak: wrastające paznokcie, stopa cukrzycowa, odciski, haluksy, grzybica i inne.

    Kolejny kurs jaki został uruchomiony w ramach działań projektu to kurs makijażu permanentnego. Uczestniczka w ramach przewidzianych 40 godzin szkoleniowych zdecydowała się skupić na makijażu permanentnym brwi, który polega na wykonaniu rysunku łuku brwiowego. Zabieg ma poprawić regulację kształtu brwi, optycznie zagęścić włoski, podkreślić kolor, dokonać rekonstrukcji brakujących włosków. Za sprawą osoby szkolącej kursantka zapoznała się z zasadami higieny pracy, specyfiki usług kosmetycznych, bezpieczeństwa pracy. Klientka otrzymała możliwość doskonalenia swych umiejętności na specjalnych materiałach przeznaczonych do ćwiczeń rysunku brwi oraz na modelkach.

Już niedługo nastąpi uruchomienie kolejnych kursów dla uczestników projektu min. opiekun osób starszych, stylizacja paznokci, kurs prawa jazdy kat. B, kurs języka angielskiego, magazynier z obsługą wózka widłowego, wykwalifikowana pomoc kuchenna, kurs kasy fiskalnej oraz kurs administracyjno- biurowy z obsługą komputera.

Warto przypomnieć, iż kursy w których uczestniczą uczestnicy są bezpłatne, refundacji podlega również koszty dojazdu oraz w zależności od indywidualnej sytuacji zawodowej uczestnikom wypłacane są stypendia szkoleniowe za każdą godzinę odbytego szkolenia.

Nasza społeczność lokalna będzie mogła skorzystać z powstającej bazy nowych wykwalifikowanych specjalistów, która będzie się dość mocno rozwijać mając na uwadze różnorodność wyborów kursów jaka pojawiła się w pierwszym roku trwania projektu.

Kończącym kursy składam gratulację i życzę dalszego rozwoju zawodowego oraz wykorzystania możliwości, które zostały otworzone.

 

Jeśli Ty też chce znaleźć się w gronie osób dążących do zmiany w swoim życiu zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1,

tel.14 66 36 565, e-mail lepszejuro@czchow.pl.

Kolejna rekrutacja uczestników do projektu już w styczniu 2022r.

 

 

Koordynator projektu

Lidia Urbańska

czytaj dalej na temat: Czy to już ....Lepsze Jutro?!

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

Utworzono dnia 06.04.2021, 13:49

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny