Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Projekt LEPSZE JUTRO

 

 

 

Informujemy, że Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób,
w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym
i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności
i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 33 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci szeroką paletą narzędzi aktywizujących, między innymi: indywidualną diagnozą przeprowadzoną przez psychologa oraz doradcę zawodowego, pracą socjalną, usługą reintegracji zawodowej obejmującej szereg szkoleń i kursów dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, aktywną integracja o charakterze społecznym, treningiem umiejętności i postaw życiowych, wsparciem finansowym w postaci zasiłku celowego i stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowym.

Rekrutacja do projektu odbywa się etapami:

01.01.2021-31.01.2021 – I nabór 15 osób

01.01.2022-31.01.2022 – II nabór 15 osób

01.12.2022-31.12.2022 – III nabór 3 osoby

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz niezbędne dokumenty dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów w godzinach urzędowania 7:30-15:30 oraz na stronie internetowej https://czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro

Informacje można uzyskać również telefonicznie 14 66 36 565, mailowo lepszejutro@czchow.pl oraz podczas dyżuru koordynatora projektu/pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie (miesjce dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami) pokój nr 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00-15:00


 

Całkowita wartość projektu 518 538,50 zł. z której 84,83% tj .439 888,50 kosztów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a pozostałe 15,17% o wartości tj. 78 650,00zł stanowi wkład własny Gminy Czchów.

 

Projekt “LEPSZE JUTRO” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

AKTUALNOŚCI:

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny