Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Zarządzenia Burmistrza Czchowa

AKTUALNOŚCI:

Zarządzenie Burmistrza Czchowa nr 65/2022 z dnia 07.04.2022 rostrzygnięcie konkursu

Utworzono dnia 07.04.2022

 

Zarządzenie Nr 65/2022

Burmistrza Czchowa

z dnia 07 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert, złożonych w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

 

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 za zm. oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.1057 oraz § 4 ust.1, § 7 ust. 1 i 2 „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na podstawie oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie przedstawionej przez Komisję Konkursową w dniu 06.04.2022 udzielam dotacji dla następującego podmiotu:

Nazwa podmiotu składającego ofertę : FUNDACJA STAŁEGO ROZWOJU, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz

Przyznana kwota dotacji 50.285,02

§2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi MOPS.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Burmistrza Czchowa nr 65/2022 z dnia 07.04.2022 rostrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 04 kwietnia 2022 r.

Utworzono dnia 04.04.2022

Zarządzenie Nr 54/2022

Burmistrza Czchowa

z dnia 04 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert, złożonych w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz. 559 ze zm./ oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.1057/ oraz § 4 ust.1, § 7 ust. 1 i 2 „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, w następującym składzie osobowym:

1) Anna Skiba-Ratusznik– przewodnicząca,

2) Marzena Potoczek– zastępca przewodniczącego,

3) Lidia Urbańska – członek,

§2

Zasady i tryb działania komisji określa Regulamin pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. §3 Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi MOPS.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik
    Utworzono dnia 04.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny