Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

RZĄDOWY PROGRAM - POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Gmina Czchów zawarła ze Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim umowę nr 1/2022 w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 70 702,00 zł (słownie:siedemddziesiąt tysięcy siedemset dwa złote 00/100).

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2022 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz moduł 2 "Moduł dla osób dorosłych".

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe realizacji na 31 grudnia 2022 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 88 377,50 zł (słownie:osiemdziesiąt osiem złotych trzysta siedemdziesiąt siedem złotych  50/100).

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny