Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

zdjęcie dotyczace starości

Kierowanie do DPS

Komu przysługuje: - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, natomiast osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 204 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zakładu opiekuńczo leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Niezbędne dokumenty -

  • pisemny wniosek z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej
  • zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu określające stan zdrowia osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub inne dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia
  • zaświadczenia lekarzy psychiatry, psychologa, jeśli takie są zalecenia lekarza pierwszego kontaktu.
  • W sytuacji, gdy osoba nie wyraża zgody na umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę całodobową, ale jej stan zdrowia wymaga zapewnienia takiej pomocy należy również przedłożyć postanowienie Sądu Rodzinnego zezwalające na umieszczenie w domu pomocy społecznej bez jej zgody.
  • Jeśli osoba kierowana ma ustanowionego opiekuna prawnego do kompletu dokumentów należy dołączyć decyzję Sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym, ubezwłasnowolnieniu osoby kierowanej oraz zgody Sądu Rodzinnego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby kierowanej, skompletowaniu pełnej dokumentacji. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu. Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701, 00 zł x 300% = 2. 103, 00 zł. Jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium tj. 2. 103, 00 zł. Osoby inne niż wymienione w pkt 1 i 2 - zgodnie z zawartą umową.

Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. W przypadku, niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków np. z majątku po zmarłym rodzicu. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli: Wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; Występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; Małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia; Osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko. Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona. W przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty. Wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa się na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotem prowadzącym.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny