Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Zarządzenie Burmistrza Czchowa nr 65/2022 z dnia 07.04.2022 rostrzygniecie konkursu

Zarządzenie Nr 65/2022

Burmistrza Czchowa

z dnia 07 kwietnia 2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert, złożonych w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 za zm. oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.1057 oraz § 4 ust.1, § 7 ust. 1 i 2 „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, zarządzam co następuje:

 

§1

Na podstawie oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie przedstawionej przez Komisję Konkursową w dniu 06.04.2022 udzielam dotacji dla następującego podmiotu:

Nazwa podmiotu składającego ofertę : FUNDACJA STAŁEGO ROZWOJU, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz

Przyznana kwota dotacji 50.285,02

§2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi MOPS.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny