Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

RZĄDOWY PROGRAM - POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 1/2021 w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 49 920,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2021 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz moduł 2 "Moduł dla osób dorosłych".

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2021 r., a zakończenie rzeczowe realizacji na 31 grudnia 2021 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 szacuje się na kwotę 62 400,00  zł (słownie: sześdziesiąt dwa czterysta złotych 00/100).

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny