Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Pomoc materialna dla uczniów

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

przyznawane są przez Burmistrza Czchowa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty .

STYPENDIUM SZKOLNE

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • dziecku uczęszczającemu do "Zerówki",
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji gdy, łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 2.360 zł rocznie,
  • słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji kiedy, łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 2.124 zł rocznie,

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż 600,00 zł. Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od 1 do 15 września każdego roku, a w przypadku słuchaczy kolegium od 1 do 15 października, w godzinach pracy Ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub oświadczenie potwierdzając dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Druki wniosku o stypendia i zasiłek dostępne są w siedzibie Ośrodka.

Przyznane stypendium szkolne jest wypłacane po uprzednim dostarczeniu rachunków i faktur imiennych potwierdzających dokonanie wydatków o charakterze edukacyjnym, np. zakup podręczników szkolnych, słowników, encyklopedii, komputera, biurka, opłaty za dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone poza szkołą, wyjazdy na tzw. „Zieloną szkołę", strój na WF, rachunek za Internet, rachunki związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny