Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 17.04.2024

Czchów, 17.04.2024                                                    Nasz znak: MOPS/AOON/504/23/2024

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego .

Charakter umowy: umowa zlecenie  – cena za 1 godzinę (dot. 60 min)

Okres obowiązywania umowy: od maja 2024r. do grudnia 2024 r. (4 razy w miesiącu
w sobotę i niedzielę po 10 godzin dziennie).

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem
z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu .

Wymagania dodatkowe: 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się. 2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta. 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 4. Zrównoważenie emocjonalne. 5. Odporność na trudne sytuacje i stres.

Oferta powinna zawierać:

1. Podpisane odręcznie: CV zawierające oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1781) oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8. Podpisaną klauzulę RODO

9. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr 1).

 

Kryterium oceny ofert:

1. Cena brutto za 1 godzinę usługi  – 100 %.

2. W przypadku ofert o jednakowych cenach pod uwagę brane będzie doświadczenie zawodowe oferenta.

Dodatkowe informacje:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

2. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.

 

                                                                                

                                                                                       Kierownik MOPS Czchów

                                                                                              Marzena Potoczek

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 116

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 256

W poprzednim miesiącu: 485

Wszystkich: 12801