Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie„Od aktywności do zatrudnienia”

Utworzono dnia 31.08.2021

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie„Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby w wieku 50+,

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

Wsparcie oferowane w projekcie:

• staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,

• szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,

• pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,

• pośrednictwo pracy,

• wsparcie psychologiczne,

• indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,

• wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,

• zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,

• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,

• dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.

Termin najbliższej rekrutacji:06.09.2021-10.09.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie http://www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 176

W poprzednim miesiącu: 270

Wszystkich: 5440