Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie” oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadania.

Utworzono dnia 11.03.2022

Zarządzenie Nr 36/2022

Burmistrza Czchowa

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie” oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadania.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm./ oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.1057 ze zm./ oraz § 4 ust.1, § 7 ust. 1 i 2 „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, zarządzam co następuje:

§ 1.

1) Realizując „Wieloletni Program Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

o g ł a s z a m:

a) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

b) nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie”. Ustala się treść ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 3 niniejszego Zarządzenia.

2) Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

3) Zarządzenie wraz z załącznikami publikuje się poprzez ich zamieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie;

b) na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie Czchów

c) na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.

§ 2.

Na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się w 2022 roku środki finansowe w łącznej kwocie 50.285,02 zł.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Czchowa

mgr Marek Chudoba

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 176

W poprzednim miesiącu: 270

Wszystkich: 5440