Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Zakończenie projektu Lepsze jutro

Utworzono dnia 07.09.2023

     W miesiącu wrześniu został z sukcesem rozliczony projekt pn. „LEPSZE JUTRO” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A, którego beneficjentem była Gmina Czchów, realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie oraz partner projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej.
      Całkowita wartość zrealizowanego projektu to 518 538,50zł. z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło 439 888,50zł., a wkład własny Gminy Czchów to
78 650,00zł.
      Projekt realizowany był od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r. Wsparciem w projekcie objętych zostało 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 8 osób z niepełnosprawnościami.
     W czasie realizacji projektu przeprowadzono 24 kursy zawodowe min.: podolog, makijaż permanentny, kurs kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, opiekun osób starszych/zależnych, wykwalifikowana pomoc kuchenna, mistrz kuchni, kucharz małej gastronomii, kurs adminisracyjno-biurowy z obsługa komputera, kurs języka angielskiego na poziomie B2 oraz zorganizowano dwa staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia.
W ramach aktywnej integracji przeprowadzono warsztaty z zakresu: samooceny i poczucia własnej wartości, asertywności autoprezentacji i autorozwoju, komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności społecznych w formie wyjazdowej. Uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z dietetykiem, terapeutą ds. uzależnień oraz przedstawiciele służby zdrowia-dyplomowaną pielęgniarką aby poszerzyć swoją wiedzę na temat właściwego dbania o własne zdrowie. Każdy uczestnik podczas udziału w projekcie został objęty wsparciem pracownika socjalnego, który pełnił rolę mentora i motywatora w realizacji ścieżki wsparcia uczestnika.
     Wkład własny Gminy Czchów w wysokości 78 650,00zł przeznaczony był głównie na wypłatę stypendium szkoleniowego oraz zasiłków celowych i specjalnych celowych, które były kolejną formą wsparcia dla uczestników projektu.
Wskaźniki założone w umowie o dofinansowanie zostały osiągnięte w następujący sposób:

• liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 10 co wynosi 142% wymaganego wskaźnika,

• liczba osób poszukujących pracy lub gotowych do podjęcia zatrud-nienia 12 co oznacza 133% założonego wskaźnika,

• liczba osób uzyskujących kwalifikację 22 z oczekiwanych 20.

Tak wysokie wyniki osiągniętych wskaźników świadczą o zasadności i po-trzebie kontynuacji tego typu projektów celem pobudzenia mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

W dniu 21 czerwca w Sali kina Baszta w Czchowie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. Spotkanie miało na celu przedstawienie rezultatów zrealizowanych działań. Uczestnikom projektu złożono podziękowania i gratulację, bo to dzięki nim i dla nich projekt był realizowany.

    Podsumowując projekt chcę złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim Panu Burmistrzowi Czchowa Markowi Chudobie za możliwość realizacji projektu na terenie naszej Gminy, Panu Sekretarzowi Jarosławowi Gurgulowi za wsparcie na każdym etapie realizacji projektu oraz osobom bezpośrednio zaangażowanych w działania projektu, za ich pracę oraz zaangażowanie: Kierownikowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, Pani Prezes i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czchowie. Natomiast do wszystkich osób biorących udział w projekcie kieruję słowa wielkiego uznania i gratulacji za odwagę i chęć udziału we wskazanych formach wsparcia i efektywne wykorzystanie możliwości, które dał projekt.

 

                                                                                                                                                                                                                             Z poważaniem

Koordynator projektu

                                                                                                                                                                                                                             Lidia Urbańska

Zakonczenie projektu

Utworzono dnia 07.09.2023, 09:56

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik
    Utworzono dnia 07.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Załącznik
    Utworzono dnia 07.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Załącznik
    Utworzono dnia 07.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 116

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 256

W poprzednim miesiącu: 485

Wszystkich: 12801